English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419435
Đang online: 88

Phân bổ kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

Đăng ngày: 18/03/2020; 158 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định ​ phân bổ 80 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh năm 2020, để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, phân bổ 52 tỷ đồng cho Sở Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Sơn Tịnh; đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Tây; đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn  huyện Sơn Hà.

 

Phân bổ 28 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.

 

Căn cứ tiến độ thu tiền sử dụng đất thực tế, Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích