English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:24 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419411
Đang online: 89

Thực hiện quy định về Công báo

Đăng ngày: 20/03/2020; 179 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6949/UBND-CBTH ngày 14 tháng 11 năm 2018 về sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân sử dụng hiệu quả Công báo điện tử của Trung ương và địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo và Tin học) khẩn trương  thực hiện việc nâng cấp Trang Công báo điện tử của tỉnh; chủ động tham mưu, phối hợp với đơn vị liên quan để kết nối Trang Công báo điện tử của tỉnh (congbao.quangngai.gov.vn) đến trang Công báo điện tử nước CHXHCN Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn, congbao.chinhphu.vn).

Thực hiện ký số đối với Công báo điện tử có định dạng PDF, .DOC và lưu trữ Công báo điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2019/TT-NBV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích