English Thứ Năm, 29-10-2020, 23:52 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 122419438
Đang online: 88

Xây dựng, kết nối, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Đăng ngày: 20/03/2020; 180 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc phối hợp tham mưu, đề xuất triển khai xây dựng, kết nối, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Theo đó, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Ngãi rà soát, lập dự toán cụ thể việc kết nối, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh gửi Sở Tài chính để thẩm tra; trên cơ sở đó, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh ​phí để kịp thời xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2337/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin, số liệu báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan về tình hình biến động các chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất và xây dựng các chỉ tiêu đặc thù, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trước khi đưa vào vận hành chính thức.

 

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc chuẩn hóa chế độ báo cáo để đảm bảo kết nối và vận hành trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

 

Đề nghị Viễn thông Quảng Ngãi phối hợp hỗ trợ Văn phòng UBND tỉnh trong việc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đến tỉnh và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan liên quan đề xuất việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu lồng ghép nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh vào nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, năm theo quy định; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 196/STTTT-BCVT ngày 10/3/2020 về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã không được Đề án số hóa truyền hình hỗ trợ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp tục thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.​

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích