Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18509029
Đang online: 18
Đăng ngày: 20/11/2019
 Ngày 13/11/2019, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 như sau:​


I. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an 

1. Đối tượng: Là các tập thể Công an xã chưa tổ chức Công an chính quy; Ban Bảo vệ dân phố; tập thể Nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (gọi chung là cơ quan) cấp cơ sở có thành tích trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

2. Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 22 Thông tư số 12. Ngoài ra, tập thể xã, cơ quan được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an phải được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; xếp loại phong trào xuất sắc (từ 85 đến 100 điểm) theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an; có xây dựng mới hoặc nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả. Đối với cơ quan phải có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8).

3. Số lượng: Mỗi huyện, thành phố chọn 01 tập thể tiêu biểu, điển hình nhất đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen. 

II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

1. Tiêu chuẩn, đối tượng 

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ngoài ra, tập thể xã, cơ quan được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen phải được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, xếp loại phong trào xuất sắc (từ 85 đến 100 điểm) quy định tại Thông tư số 23; có xây dựng mới hoặc nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Đối với  cơ quan phải có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đối với cá nhân thì đơn vị nơi công tác phải được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an hoặc UBND tỉnh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm. 

2. Số lượng: Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-BCĐ138, ngày 21/01/2019 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng 55 Bằng khen gồm:

- Đối với tập thể: 50 Bằng khen, trong đó 28 Bằng khen cho cấp xã; 10 Bằng khen cho khối cơ quan cấp huyện; 12 Bằng khen cho khối cơ quan cấp tỉnh (do Công an tỉnh (Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế) thống nhất đề nghị).

- Đối với cá nhân: 05 Bằng khen, trong đó 03 Bằng khen cho khối xã; 01 Bằng khen cho khối cơ quan cấp huyện; 01 Bằng khen cho khối cơ quan cấp tỉnh (do Công an tỉnh (Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế) thống nhất đề nghị). 

Lưu ý: Tỷ lệ lãnh đạo, quản lý (có hưởng phụ cấp chức vụ) không quá 50% số lượng cá nhân đề nghị khen thưởng. 

III. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh

1. Đối tượng: (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Thông tư số 12) gồm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Số lượng: Tổng số 164 Giấy khen gồm: Khối xã và cơ quan cấp huyện 78 Giấy khen; lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố 48 Giấy khen; khối cơ quan cấp tỉnh 38 Giấy khen.

3. Tiêu chuẩn chung

3.1. Đối với tập thể

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT vững mạnh; là tập thể tiêu biểu của huyện, thành phố hoặc khối cơ quan về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của xã, cơ quan; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao;

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống buôn lậu và các TNXH có hiệu quả thiết thực.

3.2. Đối với cá nhân

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thực hiện chuyên đề công tác, các đợt thi đua hoặc lập được thành tích đột xuất (đối với Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố); tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoặc có thành tích đột xuất trong công tác bảo vệ ANTT (đối với các tầng lớp nhân dân);

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đối với Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố).

4. Các trường hợp cụ thể

4.1. Đối với các xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện

Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên, tập thể được đề nghị phải được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23; cá nhân được đề nghị thì tập thể nơi công tác hoặc cư trú của người đó phải được đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm. 

Số lượng (tính cả tập thể và cá nhân): Đối với huyện, thành phố từ 05 đơn vị hành chính cấp xã trở xuống được đề nghị không quá 02 hồ sơ; từ 06 đến 10 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 04 hồ sơ; từ 11 đến 15 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 06 hồ sơ; từ 16 đến 20 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 08 hồ sơ; trên 20 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 09 hồ sơ. 

Lưu ý: Việc đề nghị khen thưởng cho cơ quan số lượng không quá 30%/tổng số hồ sơ được đề nghị (đối với huyện, thành phố có từ 05 đơn vị hành chính cấp xã trở xuống không quá 50%/tổng số hồ sơ được đề nghị). Không đề nghị khen thưởng đối với các trường mầm non, cấp I, II, Trạm y tế cấp xã.

4.2. Đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố

Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên, tập thể được đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiến tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” trở lên. 

Số lượng (tính cả tập thể và cá nhân): Đối với huyện, thành phố có dưới 10 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 02 hồ sơ; từ 10 đến 20 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 04 hồ sơ; có trên 20 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị không quá 05 hồ sơ. 

Lưu ý: Riêng cá nhân là Công an chính quy được tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã không đề nghị khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm.

4.3. Đối với cơ quan cấp tỉnh

Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên, tập thể được đề nghị phải được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23; nếu cá nhân được đề nghị thì tập thể nơi cá nhân công tác phải được đề nghị khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm. 

Số lượng (tính cả tập thể và cá nhân): Không quá 25% số cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23 (do Công an tỉnh (Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế) thống nhất đề nghị).

Lưu ý: Không xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công nhân viên - người lao động theo quy định của pháp luật; có hành vi vi phạm pháp luật bị các cơ quan chức năng xử lý trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường…

IV. Đối với khen thưởng của UBND cấp huyện và cấp xã: 

Do Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng Công an cấp xã đề nghị Ban chỉ đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp xét, khen thưởng./.

Văn Tiến

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi DS_phuongtien_timchusohuu_CATX_DucPho_25-6-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

   
​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi​ DS_phuongtien_timchusohuu_CAH_TuNghia_16-6-2020.pdf

 

   

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở năm 2021mau dang ky de tai.rarmau dang ky de tai.rar

 

   

Truy tìm chủ sở hữu phương tiện​ vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  danhsach_phuongtien_tim_chusohuu_CAH_Son_Tinh_27-02-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.