Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18538808
Đang online: 14
Đăng ngày: 23/04/2020
Ngày 08/4/2020, Bộ Công an ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCA-C06 ban hành quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Quyết định số 2615), quy định về nguyên tắc, cách thức thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra, phúc tra, đánh giá chất lượng thông tin về công dân; trách nhiệm của Công an các cấp trong việc bảo đảm tính pháp lý, tính chính xác, tính kịp thời, tính đầy đủ của thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được áp dụng đối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an cấp tỉnh); Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Công an cấp huyện); Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã); cán bộ Công an thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ Công an làm công tác quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cảnh sát khu vực (viết tắt là CSKV), cán bộ Công an xã, thị trấn phụ trách địa bàn (viết tắt là CAX).​

Ngày 08/4/2020, Bộ Công an ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCA-C06 ban hành quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Quyết định số 2615), quy định về nguyên tắc, cách thức thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra, phúc tra, đánh giá chất lượng thông tin về công dân; trách nhiệm của Công an các cấp trong việc bảo đảm tính pháp lý, tính chính xác, tính kịp thời, tính đầy đủ của thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được áp dụng đối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an cấp tỉnh); Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Công an cấp huyện); Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã); cán bộ Công an thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ Công an làm công tác quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cảnh sát khu vực (viết tắt là CSKV), cán bộ Công an xã, thị trấn phụ trách địa bàn (viết tắt là CAX).

Theo đó, thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định cụ thể như sau:

- Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân từ Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

- Công an cấp tỉnh có thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ tàng thư căn cước công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Công an cấp huyện có thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hộ tịch, công tác giải quyết thủ tục hành chính và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Công an cấp xã có thẩm quyền.

+ Thu thập dữ liệu về công dân cư trú trên địa bàn từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân, chuyển cho Cán bộ nhập liệu thực hiện cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Trực tiếp cập nhật, chỉnh sửa thông tin biến động về nơi ở hiện tại của công dân thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quản lý.

Trách nhiệm cụ thể của lực lượng Công an nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện thu thập, cập nhất, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân được quy định như sau:

- Công an cấp tỉnh có trách nhiệm: (1) Tổ chức thu thập, cập nhật, chuẩn hóa thông tin về dân cư sẵn có tại địa phương phục vụ cho việc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường củng cố hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, các loại sổ sách quản lý về cư trú; (3) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp huyện, Công an cấp xã về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an về công tác chỉ đạo thực hiện Quy trình này, đảm bảo triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thông tin về công dân được thu thập, cập nhật chính xác, phục vụ tốt cho công tác vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; (5) Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức biên chế đội ngũ cán bộ phục vụ công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý; (6) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi quản lý; (7) Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo các kết quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quản lý và báo cáo về Bộ Công an.

- Công an cấp huyện có trách nhiệm: (1) Xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân theo quy định tại Quy trình này trong phạm vi quản lý; (2) Chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường củng cố hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu, sổ sách quản lý về cư trú; lực lượng CSKV, CAX củng cố hệ thống sổ sách quản lý theo chức năng; (3) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Trưởng Công an cấp huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an cấp tỉnh về công tác chỉ đạo thực hiện Quy trình, đảm bảo triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thông tin về công dân được thu thập, cập nhật chính xác, phục vụ tốt cho công tác vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và Công an cấp tỉnh; (5) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan trong việc đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ phục vụ công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân; (6) Bố trí cán bộ theo hướng đảm bảo ổn định phục vụ cho việc quản lý địa bàn, nắm người, nắm hộ; (7) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý; (8) Tổ chức sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo các kết quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

- Công an cấp xã có trách nhiệm: (1) Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình thu thập thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Đề xuất Công an cấp huyện bố trí đủ cán bộ và tổ chức tập huấn CSKV, CAX thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời và chính xác; (3) Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an cấp tỉnh và Trưởng Công an cấp huyện về công tác chỉ đạo thực hiện Quy trình, đảm bảo triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thông tin về công dân được thu thập chính xác, phục vụ tốt cho công tác vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an các cấp; (4) Chỉ đạo lực lượng CSKV, CAX tăng cường củng cố hệ thống sổ sách quản lý cư trú đảm bảo đầy đủ, chính xác; (5) Kịp thời thống kê, báo cáo các kết quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

- Cảnh sát khu vực, Công an xã có trách nhiệm: (1) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Căn cước công dân đến toàn bộ Nhân dân trên địa bàn quản lý để mỗi công dân đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Thường xuyên củng cố hệ thống sổ sách quản lý cư trú đảm bảo đầy đủ, chính xác; (3) Kịp thời nắm tình hình biến động thông tin về công dân, số người chưa được thu thập thông tin về công dân để phục vụ cho việc điều chỉnh, bổ sung thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Trực tiếp thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn quản lý ngay sau khi được lãnh đạo cấp có thâm quyền phê duyệt; (5) Chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác, tính kịp thời, tính đầy đủ của thông tin về công dân trên địa bàn được phân công phụ trách; (6) Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin về công dân để cấp có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục./. 

Bích Ngọc

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi DS_phuongtien_timchusohuu_CATX_DucPho_25-6-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

   
​​Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi​ DS_phuongtien_timchusohuu_CAH_TuNghia_16-6-2020.pdf

 

   

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở năm 2021mau dang ky de tai.rarmau dang ky de tai.rar

 

   

Truy tìm chủ sở hữu phương tiện​ vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  danhsach_phuongtien_tim_chusohuu_CAH_Son_Tinh_27-02-2020.pdf

Xem chi tiết​

 

  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.